O czasopiśmie

„Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” są czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Ukazują się drukiem od 1996 r. Autorami artykułów są studenci i młodzi pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Do współpracy zapraszani są także studenci z innych uczelni krajowych, a w perspektywie będą to również studenci uczelni zagranicznych. Każdy numer czasopisma ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy starają się przedstawiać aktualne problemy szeroko pojętej ekonomii. Prezentowane poglądy oparte są na rzetelnej wiedzy teoretycznej i badaniach empirycznych. Misją publikacji jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej przez poszerzanie horyzontów i pogłębianie znajomości zasad gospodarowania wśród studentów.

Pozyskiwanie artykułów i środków finansowych na wydanie czasopisma koordynuje redaktor naczelny. Wysoki poziom merytoryczny publikacji uzyskuje się standardowo, przez poddanie wszystkich artykułów podwójnej anonimowej recenzji. Prace redakcyjne nad każdym numerem czasopisma przebiegają zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami edytorstwa naukowego. Proces wydawniczy poszczególnych numerów trwa do 3 miesięcy. Obejmuje: opracowanie redakcyjne, korektę, redakcję techniczną, skład i łamanie, korektę autorską.
Do 2011 r. czasopismo ukazywało się jedynie w wersji drukowanej. Od roku 2012 czasopismo jest także dostępne w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na stronie Wydawnictwa WSB w Poznaniu: www.wydawnictwo.wsb.pl. Od 2021 roku jest publikowane w otwartym dostępie online.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

  • Index Copernicus (do 2020 roku)
  • BazEkon
  • PBN (do 2019 roku)

 

„Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej”

  • ISSN: 1428-7129
  • Częstotliwość ukazywania się drukiem: rocznik
  • Język publikacji: polski i angielski
  • Wydawca: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP