Data publikacji : 2023-03-23

Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza zagadnienie ochrony obszarów chronionych, a szczególnie roli turystyki przyrodniczej we wzmacnianiu relacji między obszarami chronionymi a społecznościami wiejskimi. Rozważania w dużej mierze bazują na założeniach Sustainable Livelihood Framework, opracowanej przez brytyjskie Ministerstwo ds. Rozwoju Międzynarodowego w 1999 roku. Praca opiera się głównie
na przeglądzie literatury i dokumentów opublikowanych przez czołowe organizacje międzynarodowe i krajowe. Można stwierdzić, że beneficjentami korzyści płynących z istnienia obszarów chronionych w postaci dochodów z turystyki przyrodniczej są zazwyczaj przedstawiciele społeczności międzynarodowej, rządy i sektor prywatny, podczas gdy duża część kosztów ochrony ponoszona jest przez społeczności lokalne żyjące w pobliżu tych obszarów. Jeśli znaczna część dochodów z turystyki nie zostanie zwrócona społecznościom lokalnym, nadal będą one postrzegać dziką przyrodę jako zagrożenie dla swoich źródeł utrzymania i przejawiać niechęć do działań mających na celu ochronę tych obszarów.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Mgonja, J. T. (2023). Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej. Studia Periegetica, 41(1), 65–82. https://doi.org/10.58683/sp.345

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP