Proces recenzji

1. Czasopismo „Studia Periegetica” stosuje podwójny, ślepy proces recenzji (double blind review proces lub double anonymized). Oznacza to, że tożsamość recenzenta nie jest widoczna dla autora oraz tożsamość autora nie jest widoczna dla recenzenta. Natomiast tożsamość recenzenta i autora są widoczne dla redaktora (decyzyjnego). 

2. Artykuł złożony do publikacji jest wstępnie oceniany przez redaktora „Studia Periegetica” pod względem zgodności z profilem czasopisma.

3. Artykuł wstępnie zaakceptowany przekazywany jest do co najmniej dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów, niezwiązanych z instytucją autora. Redaktor może, ale nie musi, skorzystać z recenzentów sugerowanych przez autorów. Wszystkie materiały uzupełniające podlegają recenzji.

4. Recenzenci recenzują artykuł i przekazują redaktorowi uwagi, sugestie i rekomendacje:

  1. Przyjąć bez poprawek
  2. Przyjąć po dokonaniu nieznacznych zmian.
  3. Przyjąć po dokonaniu znaczących zmian.
  4. Odrzucić.

5. Redaktor czyta recenzje i przesyła je autorowi(-om) (wraz z ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami). Autor(-zy) po otrzymaniu recenzji decydują, czy je wprowadzić i przesłać ponownie artykuł, formułują odpowiedzi na wszystkie uwagi i sugestie recenzentów i redaktorów.

6. Redaktor decyduje, czy akceptuje artykuł i kieruje go do korekty i publikacji, czy odsyła go do ponownych recenzji i poprawek.

7. Oprócz zaleceń recenzentów autor może otrzymać dodatkowe sugestie od:

  • redaktora naczelnego,
  • redaktora językowego – w zakresie wątpliwości językowych,
  • redaktora technicznego – w zakresie edycji i redakcji tekstu,
  • redaktora statystycznego – jeśli artykuł zawiera statystyki.

8. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem prowadzącym numeru po przenalizowaniu całego procesu redakcyjnego.

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP