O czasopiśmie

„Studia Periegetica” jest multidyscyplinarnym i międzynarodowym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zachowaniem wysokich standardów etyki wydawniczej, recenzowanym anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów (dobieranych przez redaktora ze względu na posiadaną wiedzę) i publikowanym w otwartym dostępnie online.

„Studia Periegetica” publikuje prace empiryczne i teoretyczne stanowiące istotny wkład w rozwój wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie turystyki, rekreacji i zrównoważonego rozwoju.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia aktywności w zakresie turystycznyki i rekreacji osób, a także przedsiębiorstw, organizacji, administracji rządowej i samorządowej analizowanych z multidyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, o zdrowiu i kulturze fizycznej. 

Zakres przestrzenny czasopisma obejmuje prace dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów rozwijających się (z Afryki i innych).

Misja

„Studia Periegetica” to wysokiej jakości czasopismo naukowe z zakresu społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, rekreacji i zrównoważonego rozwoju. Czasopismo stanowi wiodące forum debaty oraz otwartej wymiany myśli naukowców z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów rozwijających się (z Afryki i innych), reprezentujących różnorodne dyscypliny nauk społecznych i pozostałych.

Wydawca

„Studia Periegetica” ukazują się od 2007 r. W latach 2007-2013 wydawcą czasopisma była Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, a od roku 2013 wydawcą jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

Częstotliwość ukazywania się drukiem: kwartalnik

Język publikacji: angielski i polski

Forma publikacji: od 2019 roku czasopismo ukazuje się on-line. Artykuły są dostępne w formule open access.
Do końca 2018 roku wersja drukowana (nakład 150 egz. i więcej).

Wydawca czasopisma „Studia Periegtica” nie pobiera żadnych opłat za publikowanie artykułów.

Oświadczenie o otwartym dostępie

W czasopiśmie „Studia Periegetica” stosowana jest polityka otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie artykuły są dostępne w Internecie dla wszystkich użytkowników natychmiast po publikacji.

Licencja

Artyku są publikowane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-ND 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl

Na tej podstawie wolno dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunki licencji:

• Uznanie autorstwa – utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

• Bez utworów zależnych – remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

• Brak dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Prawa autorskie

Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów bez ograniczeń.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP