Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani nie został wysłany do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Streszczenie składa się z maksymalnie 150 słów i przygotowane jest zgodnie ze strukturą: cel, metody, wyniki i wnioski.
 • Wszystkie niezbędne pliki zostały wgrane:
  1. Plik ze stroną tytułową i danymi autorów.
  2. Plik artykułu bez danych autorów: tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów (.docx, .doc, .odt), ilustracje (w formacie .tiff), wykresy (.xlsx) i tabele (edytowalne) zostały wstawione we właściwe miejsca artykułu i tekst liczy maksymalnie 9000 słów.
  3. W tekście zastosowano się do wymogów stylistycznych i bibliograficznych zawartych we Wskazówkach dla autorów.
 • Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

I. Objętość manuskryptu – do 9000 słów z tabelami i rycinami. Rysunki – rozmiar jednego załącznika nie może być większy niż 20 MB.

II. Wymagane pliki

1. Część główna manuskryptu – bez danych identyfikujących autorów (w formacie Word lub OpenOffice wraz z ilustracjami i tabelami wstawionymi we właściwych miejscach):
 • tytuł artykułu po angielsku i polsku
 • zwięzłe i rzeczowe streszczenie po angielsku i polsku, do 150 słów, przygotowane zgodnie ze strukturą:
    – cel,
    – metody,
    – wyniki,
    – wnioski.
 • słowa kluczowe po angielsku i polsku (do 5 słów)
 • wstęp
 • tekst główny podzielony na rozdziały opatrzone tytułami (przegląd literatury, metody, wyniki, dyskusja) 
 • wnioski (teoretyczne i praktyczne, ograniczenia badań i przyszłe prace)
 • bibliografia
2. Strona tytułowa manuskryptu z danymi autorów (w formacie Word lub OpenOffice)
 • tytuł artykułu
 • imię i nazwisko autora
 • stopień/tytuł naukowy
 • afiliacja
 • numer ORCID
 • numer telefonu
 • e-mail
 • adres korespondencyjny

3. Pliki z ilustracjami w formacie .tiff

III. Przygotownie tekstu
1. Tabele (w formacie Word)
 • ponumerowane, opatrzone tytułem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
 • z odwołaniem w tekście (np. zob. tab. 1, a nie: zob. tabela poniżej/powyżej)
 • każda rubryka wypełniona treścią
 • skróty użyte w tabeli – objaśnione pod nią
2. Ryciny, zdjęcia, wykresy itp. 
 • formaty: tiff dla bitmap; eps dla plików wektorowych i xlsx dla wykresów
 • rozdzielczość zdjęć min. 300 dpi
 • opatrzone numerem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
 • pozbawione napisów: półgrubych, wersalikami, białych na czarnym tle, czarnych wypełnień, dodatkowych ramek
 • z odwołaniem w tekście (np. zob. rys. 1, a nie: zob. rysunek poniżej/powyżej)
 • z objaśnieniem użytych skrótów
3. Tekst główny
 • marginesy: 2,5 cm z każdej strony
 • numeracja stron – ciągła, u dołu strony
 • czcionka Times New Roman z polskimi znakami, 12 pkt
 • odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
 • wyróżnienia – pismem półgrubym
 • słowa obcojęzyczne – kursywą
 • nazwiska użyte po raz pierwszy – pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – samo nazwisko
 • skróty – za pierwszym razem pełny termin, a skrót w nawiasie; dalej – tylko skrót

4. Wkład autorów

Każdy z autorów powinien mieć znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy lub w pozyskiwanie, analizę lub interpretację danych na potrzeby pracy; I napisać pracę lub dokonać jej krytycznej recenzji pod kątem ważnych treści intelektualnych; I zaakceptować ostateczną wersję pracy do publikacji; I uzgodnić odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy w celu zapewnienia, że ​​kwestie związane z dokładnością lub integralnością dowolnej części pracy są odpowiednio sprawdzone i rozwiązane. 

Autorzy mają obowiązek wypełnić oświadczenie autora CRediT poprzez określenie swojego wkładu w powstanie artykułu. Należy użyć następujących określeń: konceptualizacja, XX, XX; weryfikacja danych, XX; analiza formalna, XX; pozyskanie finansowania, XX; badanie, XX; metodologia, XX; administracja projektem, XX; zasoby, XX; oprogramowanie, XX; nadzór, XX; walidacja, XX; wizualizacja, XX; pisanie – wersja wstępna, XX; pisanie i redakcja – wersja ostateczna, XX. Wszyscy autorzy przeczytali i zgodzili się na opublikowaną wersję manuskryptu.

5. Przypisy bibliograficzne – według stylu APA 7 (zob. reference guide APA, https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)
 • Umieszczone w tekście, zawierają nazwisko autora i rok publikacji:
  Jafari (2003) lub: (Jafari, 2010)
 • Cytowanie dokładne tekstów wziętych w cudzysłów:
  Jafari (2003, p. 24) lub: (Jafari, 2003, p. 24)
 • Cytowanie dwóch i trzech autorów – podajemy nazwiska wszystkich autorów, a przed ostatnim wstawiamy „and” lub „&”:
  Smith and White (2018)… lub: (Smith & White, 2018)
  Beggs, Ross and Goodwin (2008)… lub: (Beggs, Ross, & Goodwin, 2008)
 • Cytowanie więcej niż trzech autorów – podajemy nazwisko pierwszego autora i „et al.”:
  Jafari et al. (2018)… lub: (Jafari et al., 2018)
 • Brak nazwiska autora/redaktora – podajemy kilka pierwszych słów tytułu pracy:
  – jeżeli jest to tytuł książki, periodyku lub raportu – kursywą:
  (Guide to citation, 2020)
  – jeżeli jest to tytuł artykułu, rozdział lub strona internetowa – w cudzysłowie:
  (”APA Citation”, 2020)
 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji:
  – jednego autora:
  Jafari (2015, 2017, 2020) lub (Jafari, 2015, 2017, 2020)

  – dwóch i więcej autorów – należy je wymienić w kolejności alfabetycznej:
  (Jafari & Black, 2010; White, Green, & Brown, 2020)

  – jeśli autor wydał w danym roku więcej niż jedną publikację, to po dacie należy dodać kolejne litery alfabetu, np.
  (Jafari, 2014a, 2014b)
 • Przypisy objaśniające, polemiczne, uzupełniające tekst główny – numerowane kolejno i umieszczone u dołu strony, czcionka 10 pkt, interlinia pojedyncza.
 • Cytowanie źródeł za innym autorem (jedynie w szczególnych przypadkach):
  Jafari (2010) as cited in Black (2016) lub (Jafari, 2010, as cited in Black, 2016)

6. Bibliografia

Uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów/redaktorów i tytułów prac niemających autora/redaktora, a jeśli jest więcej prac jednego autora, to należy je zestawić chronologicznie wg dat wydania.

Artykuł w czasopiśmie

Zawiera: nazwisko autora, inicjały imienia, rok, tytuł artykułu (prosto), tytuł czasopisma (kursywą), tom (kursywą) i nr czasopisma, zakres stron. DOI:

Oppermann, M. J. (2000). Tourism Destination Loyalty. Journal of Travel Research, 39(1), 78-84. https://doi.org/10.1177%2F004728750003900110

Pozycja książkowa

Zawiera: nazwisko autora/redaktora, inicjał imienia, rok praw autorskich, tytuł książki (kursywą), numer wydania (w nawiasie). Wydawnictwo. DOI lub URL:

Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J., & Baloglu, S. (2017). Marketing for Hospitality and Tourism (7th ed.). Pearson Education. https://doi.org/10.1177%2F0047287507303976

Rozdział pracy zbiorowej

Zawiera: nazwisko autora rozdziału, inicjał imienia, rok praw autorskich, tytuł rozdziału (prosto), In, inicjał imienia, nazwisko redaktora + (Ed./Eds.), tytuł pracy zbiorowej (kursywą), numer wydania i zakres stron (w nawiasie). Wydawnictwo. DOI lub URL:

Scott, N. R., & Le, D. A. (2017). Tourism Experience: A Review. In N. R. Scott & J. Gao (Eds.), Visitor Experience Design (2nd ed., pp. 30-52). CABI. https://doi.org/10.1080/10645578.2016.1144023

E-Book

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Rozdział z e-booka

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T., Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Cały portal internetowy korporacji/grupy/organizacji

Zawiera: nazwę korporacji/grupy/organizacji. (rok ostatniej aktualizacji, dzień miesiąca, jeśli podano). Tytuł portalu internetowego. URL:

WHO. (2014, 14 listopada). World Health Organization. https://www.who.int/

Pojedyncza strona internetowa

Zawiera: nazwisko, inicjał autora. (rok, miesiąc, dzień). Tytuł artykułu (kursywą). Tytuł portalu internetowego. URL:

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017, January 25). APA citation. How and when to reference. https://www.howandwhentoreference.com/APAcitation

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP