Zasady etyki

Jako wydawca Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu zobowiązuje się prowadzić działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowym oraz przyjętymi standardami wydawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych zachowań etycznych. Studia Periegetica stosuje standardy etyczne opracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) i zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

W przypadku wykrycia naruszenia zasad etycznych obowiązujących w „Studia Periegetica” wobec autorów zostaną podjęte stosowne kroki w celu wyjaśnienia zaistniałych naruszeń. W przypadku ich wyjaśnienia proces recenzji zostanie wznowiony. W przeciwnym razie proces zostanie zawieszany do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W przypadku niesatysfakcjonujących redaktora naczelnego wyjaśnień składanych przez autorów redaktor poinformuje o zaistniałej sytuacji instytucje zatrudniające autorów lub inne stosowne władze.

1. Procedura rozpatrywania skarg, zarzutów i uwag dotyczących opublikowanych artykułów – Przyjmuje się zasadę, że decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu przesłanego do czasopisma podejmuje wyłącznie i samodzielnie redaktor naczelny czasopisma. Podczas selekcji artykułów redaktor naczelny kieruje się polityką redakcji czasopisma oraz wartością naukową artykułu, z uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Opublikowane artykuły pozostają, co do zasady, niezmienne i są archiwizowane w Uniwersytecie WSB Merito oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Wyjątkiem są rzadkie przypadki wycofania lub usunięcia opublikowanego artykułu z czasopisma, co również jest odnotowywane w archiwach.

2. Autorstwo i współautorstwo artykułu – "Studia Periegetica" stosuje zasady pozwalające jednoznacznie określić autorstwo lub współautorstwo opublikowanego artykułu naukowego oraz sposób rozpatrywania sporów na tym tle. Autorstwo artykułu przypisuje się tym osobom, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, realizację oraz interpretację opisanych badań.

„Studia Periegetica” kieruje się wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE), które stanowią, że aby kwalifikować się do autorstwa manuskryptu, autorzy muszą spełnić wszystkie cztery kryteria:

 • Mieć znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy lub w pozyskiwanie, analizę lub interpretację danych na potrzeby pracy; ORAZ
 • Napisać pracę lub dokonać jej krytycznej recenzji pod kątem ważnych treści intelektualnych; ORAZ
 • Zaakceptować ostateczną wersję pracy do publikacji; ORAZ
 • Uzgodnić odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy w celu zapewnienia, że ​​kwestie związane z dokładnością lub integralnością dowolnej części pracy są odpowiednio sprawdzone i rozwiązane.

Osoby, które przyczyniły się do powstania pracy, ale nie kwalifikują się do uznania jej autorstwa, należy wymienić w podziękowaniach.

Autorzy mają obowiązek wypełnić oświadczenie autora CRediT. CRediT (taksonomia ról współtwórców) obejmuje 14 ról, których można użyć do przedstawienia wkładu każdego autora w powstanie artykułu. Autorzy mogą określić swój wkład w wiele różnych ról.

Artykuły są objęte licencją na podstawie międzynarodowej licencji Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 4.0. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich prac bez ograniczeń. Jeżeli autor dowie się o przypadkach plagiatu lub naruszenia jego praw autorskich, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.

3. Rejestr skarg i wniosków – Uniwersytet WSB Merito prowadzi rejestr skarg i wniosków dotyczących wypełniania obowiązków wydawniczych przez strony procesu wydawniczego.

4. Obowiązki wydawcy - Wydawca pełni szczególnie ważną funkcję w procesie komunikacji naukowej. Jest przede wszystkim inwestorem i promotorem działalności wydawniczej o charakterze naukowym, ze swej istoty niedochodowej. Zadaniem wydawcy jest także stworzenie warunków do stosowania najlepszych praktyk w swoich publikacjach. Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przyjmuje zalecane ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) zasady i procedury edytorstwa naukowego. Ich celem jest wsparcie redaktorów naczelnych, recenzentów i autorów w etycznym wypełnianiu obowiązków zawodowych.
Do obowiązków wydawcy należy:
– dbałość o zachowanie niezależności redakcyjnej,
– prowadzenie i archiwizacja odpowiedniej dokumentacji wydawniczej,
– wdrażanie najlepszych praktyk branżowych,
– zapewnienie redaktorom naczelnym i pracownikom "Studia Peroegetica" wsparcia technicznego, organizacyjnego i prawnego,
– kształcenie i dokształcanie pracowników naukowych w zakresie zasad edytorstwa naukowego i etyki wydawniczej.

5. Obowiązki redaktora naczelnego czasopisma - Redaktora naczelnego "Studia Periegetica" powołuje i odwołuje rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Wydawniczego.
Do obowiązków redaktora naczelnego należy:
– kwalifikowanie nadesłanych artykułów do opublikowania na własną i wyłączną odpowiedzialność (ocena wewnętrzna) – sprawdzenie tekstu za pomocą narzędzia antyplagiatowego,
– zapewnienie bezstronności, terminowości i anonimowości procesu recenzowania artykułów przez co najmniej dwóch zewnętrznych i niezależnych recenzentów oraz zebranie opinii ekspertów w przypadku wątpliwości. Recenzowanie artykułów może być powierzane wyłącznie osobom o odpowiednich kompetencjach, minimum ze stopniem naukowym doktora,
– zgromadzenie, analiza i ocena informacji o występowaniu/niewystępowaniu konfliktu interesów – wszyscy autorzy składają w tym celu odpowiednie oświadczenie,
– uczciwe postępowanie w trakcie kwalifikowania artykułów do opublikowania (zasada fair play) – podstawowym kryterium wyboru artykułów do publikacji powinna być wartość naukowa tekstu. W procesie recenzji redaktor naczelny wykorzystuje elektroniczny, standardowy, zapewniający anonimowość formularz recenzji, identyczny dla wszystkich autorów. W porozumieniu z wydawcą i redakcją czasopisma tworzy przejrzysty mechanizm odwoławczy od wydanych przez siebie decyzji redakcyjnych. Redaktor naczelny stosuje także zasadę niedyskryminacji autorów ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, zaangażowanie polityczne itp.,
– indeksowanie czasopisma w znaczących bazach bibliograficznych – redaktor naczelny dba o zwiększenie zasięgu krajowego i międzynarodowego czasopisma, ale nie może podejmować żadnych działań mających na celu podniesienie punktacji czasopisma w różnych rankingach, np. przez podawanie nieprawdziwych danych w ankietach oceny czasopisma czy manipulowanie cytowaniami,
– zachowanie poufności – redaktor naczelny chroni poufność wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma, a w szczególności tożsamość recenzentów i treść korespondencji z nimi. Informacje uzyskane z nadesłanych do publikacji artykułów oraz w trakcie procesu recenzji nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych redaktora bez pisemnej zgody autora. Informacje te nie mogą też służyć osobistej korzyści redaktora lub innych osób z nim związanych,
– pozyskanie pisemnych deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów od stron postępowania recenzyjnego oraz gromadzenie pisemnych informacji o potencjalnym konflikcie interesu w trakcie całego procesu wydawniczego. Redaktor naczelny nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułu, którego jest autorem lub współautorem, napisanego przez członków rodziny lub współpracowników. W takim przypadku musi złożyć oświadczenie na piśmie, że nie brał żadnego udziału w kwalifikowaniu artykułu do druku,
– nadzór redaktorski po opublikowaniu artykułów – redaktor naczelny śledzi i gromadzi opinie czytelników zarówno o poziomie merytorycznym, jak i etyce publikacyjnej autorów oraz tworzy jasne procedury postępowania w razie ujawnienia zachowań niezgodnych z prawem lub nieetycznych. Procedury dostępne są na stronie internetowej wydawcy.

6. Obowiązki recenzenta - Właściwie wykonana recenzja wydawnicza uznawana jest powszechnie za jeden z niezbędnych elementów poprawności komunikacji naukowej. Recenzentami mogą być wyłącznie kompetentni pracownicy naukowi, posiadający dużą i formalnie udokumentowaną wiedzę w danej dziedzinie (minimum stopnień doktora).
Do obowiązków recenzenta należy:
– współudział w terminowym kwalifikowaniu nadesłanych artykułów do opublikowania (ocena zewnętrzna) – formalna recenzja pomaga redaktorowi naczelnemu podjąć właściwą decyzję kwalifikacyjną, a autorowi może ułatwić poprawę artykułu. Recenzent nie powinien przyjmować do recenzji artykułów, których nie jest w stanie zrecenzować rzetelnie i terminowo. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej czasopisma,
– zachowanie poufności – artykuły przekazane do recenzji recenzent traktuje jako dokumenty poufne, nie przekazuje nikomu informacji o treści recenzji poza redaktorem naczelnym i pracownikami WWSB wskazanymi przez wydawcę. Nieopublikowane treści nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta bez pisemnej zgody autora. Recenzent i osoby trzecie z nim związane nie mogą wykorzystywać udostępnionych treści w badaniach własnych bez pisemnej zgody autora. Informacje te nie mogą też służyć osobistej korzyści recenzenta lub innych osób z nim związanych,
– zachowanie szczególnej uważności i staranności w kwestiach etycznych – recenzent powinien zwrócić uwagę na potencjalne problemy etyczne w artykule i, o ile występują, poinformować o nich redaktora naczelnego i rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (plagiat, autoplagiat, brak cytowań, niepoprawność cytowań itp.),
– zachowanie obiektywizmu i brak konfliktu interesów – recenzje należy sporządzać w sposób obiektywny, bez osobistych uprzedzeń, z zachowaniem odpowiedniego stylu i form grzecznościowych. Niewłaściwe jest krytykowanie autora zamiast recenzowanego tekstu. Krytyczne sformułowania należy wyrażać jasno i zawsze poprzeć konkretnymi argumentami. Co do zasady recenzji poddawana jest treść zastana, a nie to, czego w niej nie ma. Recenzję należy zakończyć jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu, warunkowym dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. O wystąpieniu bądź możliwości wystąpienia konfliktu interesów recenzent każdorazowo informuje redaktora naczelnego na piśmie.

7. Obowiązki autora - Do obowiązków autora należy:
– przestrzeganie obowiązujących standardów wydawniczych – autor oryginalnego artykułu badawczego powinien przedstawić dokładny opis wykonanej pracy (materiał badawczy i metoda badawcza) oraz obiektywną dyskusję o znaczeniu badań. Dane źródłowe należy umieścić bezpośrednio w artykule. Artykuł powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do powtórzenia badań. Zamieszczanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji jest niedopuszczalne i nieetyczne,
– przechowywanie danych źródłowych przez czas określony w umowie wydawniczej  i umożliwienie dostępu do nich na wniosek wydawcy, redaktora naczelnego i recenzenta,
– przedłożenie do opublikowania własnego tekstu oryginalnego (nigdzie wcześniej niepublikowanego) i wskazanie źródeł przez odpowiednie zacytowanie i/lub przypis bibliograficzny (zgodnie z wymogami edytorskimi dla autorów). Niedopuszczalną prawem i najbardziej nieetyczną formą zachowania autora jest popełnienie plagiatu (równie naganne jest autoplagiatowanie własnych prac; przekłady na języki obce nie są, co do zasady, autoplagiatami pod warunkiem powołania się w nich na oryginalne prace),
– troska o oryginalność i jakość ilustracji oraz podanie źródeł ich pochodzenia,
– identyfikacja w artykule nietypowych rozwiązań badawczych stanowiących zagrożenie dla ludzi lub zwierząt oraz dołączenie wymaganej prawem dokumentacji,
– zachowanie poufności postępowania we wskazanych przez wydawcę sprawach wydawniczych,
– jednoznaczne i zgodne z faktami wskazanie udziału w powstaniu artykułu (autorstwo, współautorstwo, inny udział), co znajduje potwierdzenie w umowie wydawniczej i opublikowanym artykule,
– przedłożenie oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów (źródła wsparcia finansowego na prowadzenie badań i/lub przygotowanie artykułu, pomoc w gromadzeniu, analizie i interpretacji danych w trakcie pisania artykułu),
– powiadomienie o istotnych błędach w opublikowanym artykule i współpraca z wydawcą w celu ich eliminacji.

8. Konflikty interesów/wzajemne interesy - Uniwersytet WSB Merito definiuje pojęcie konfliktu interesów następująco: konflikt interesów występuje, gdy strona procesu wydawniczego (autor, recenzent lub redaktor) ma powiązania: osobiste i/lub finansowe, i/lub inne (np. uprzedzenia), mogące niewłaściwie wpływać na jej postępowanie w procesie wydawniczym (przedłożenie manuskryptu, recenzowanie, decyzje redakcyjne, komunikacja między autorami, recenzentami i redaktorami). Uniwersytet WSB Merito wskazuje procedurę postępowania w przypadku konfliktu interesów/wzajemne interesy autorów, recenzentów, redaktorów, czasopism i wydawców – zarówno przed, jak i po publikacji. Wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego muszą ujawnić wszystkie powiązania, które mogłyby stwarzać konflikt interesów.

9. Dane – "Studia Periegetica" publikuje artykuły zawierające źródła danych, zgodnie z wymogami edytorskimi dla autorów.

10. Nadzór etyczny – "Studia Periegetica" wymaga niezbędnych zgód na publikację, w tym: w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem ludzi i zwierząt oraz zgodnego z obowiązującym prawem postępowania z danymi poufnymi.

11. Własność intelektualna – W polityce wydawniczej przyjmuje się zasadę wydawania wyłącznie tekstów nowych, nigdzie dotąd niepublikowanych. Autor ma obowiązek zaświadczyć, że jego artykuł jest w pełni oryginalny, a jeżeli wykorzystał prace i/lub część prac innych osób, to ujawnia to w przypisach bibliograficznych, a cytaty opatruje cudzysłowem i podaje ich źródło w przypisach. Autor nie powinien publikować artykułu opisującego ten sam problem badawczy w więcej niż jednym czasopiśmie (innej publikacji). WWSB nie zalicza do uprzedniej publikacji: pracy dyplomowej, pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, pracy habilitacyjnej, abstraktu oraz preprintu elektronicznego.

12. Zarządzanie czasopismami – Uniwersytet WSB Merito jest oficyną wydawniczą działającą od 1994 r. Dysponuje własną infrastrukturą oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Działa zgodnie z jasnym modelem biznesowym, według zasady sprawnego prowadzenia niezależnych czasopism oraz publikowania książek naukowych.

13. Procedura recenzowania – "Studia Periegetica" przyjęło model double-blind review. Proces recenzowania jest przejrzyście opisany tutaj.

14. Dyskusje i poprawki po publikacji – "Studia Periegetica" przyjmuje listy od czytelników i stosuje zasadę poprawiania błędów merytorycznych. Po stwierdzeniu istotnego błędu w opublikowanym artykule autor jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym redaktora naczelnego lub wydawcy czasopisma i podjęcia współpracy w celu skorygowania treści.

15. Procedura antyplagiatowa - Wszystkie artykuły składane do "Studia Periegetica" przechodzą przez procedurę antyplagiatową. W tym celu "Studia Periegetica" przystąpilła do CrossCheck oraz CrossRef. Dzięki temu wykorzystujemy w procedurze antyplagiatowej oprogramowanie iThenticate .

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ETYKI I NADUŻYĆ CZASOPISMA "STUDIA PERIEGETICA"

Czasopismo „Studia Periegetica” zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w dziedzinie publikacji naukowych. Autorzy, recenzenci i redaktorzy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad etycznych:

 1. Autorstwo i oryginalność. Autorzy muszą zagwarantować, że ich zgłoszona praca jest oryginalna i nie została wcześniej opublikowana gdziekolwiek indziej. Wszelkie zapożyczone treści, pomysły lub dane powinny być odpowiednio cytowane, a także należy uzyskać zgodę na reprodukcję materiałów chronionych prawami autorskimi. Autorzy powinni wymienić wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w badania i redakcję pracy. Muszą również zapewnić, że wszyscy wymienieni autorzy przejrzeli i zatwierdzili ostateczny manuskrypt oraz wyrazili zgodę na jego przesłanie do publikacji.
 2. Plagiat i fałszowanie danych. Plagiat, włączając w to nieuprawnione wykorzystanie pracy lub pomysłów innych osób, jest surowo zabroniony. Autorzy powinni dokładnie przedstawiać swoje wyniki badań i nie manipulować danymi lub wynikami w celu dopasowania ich do określonej narracji.
 3. Konflikty interesów. Autorzy muszą ujawnić wszelkie konflikty interesów finansowych, osobistych lub zawodowych, które mogłyby potencjalnie wpływać na ich badania lub ich interpretację. Redaktorzy i recenzenci również zobowiązani są do zgłaszania ewentualnych konfliktów interesów.
 4. Proces recenzji. Czasopismo stosuje rygorystyczny proces recenzowania peer review, w celu zapewnienia najwyższej jakości i integralności opublikowanych artykułów. Recenzenci są proszeni o wyrażanie obiektywnej, konstruktywnej i terminowej opinii na temat recenzowanych tekstów. Ostateczne decyzje podejmuja redaktorzy „Studia Periegetica” w oparciu o rekomendacje recenzentów i akademicką wartość manuskryptu.
 5. Transparentność i poprawki. Autorzy powinni niezwłocznie powiadamiać czasopismo, jeśli odkryją istotne błędy lub nieścisłości w swoim opublikowanym artykule. W razie potrzeby artykuł może być poprawiony lub wycofany, w celu utrzymania integralności naukowego dokumentu.
 6. Badania na ludziach i zwierzętach. Autorzy prowadzący badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą przestrzegać odpowiednich wytycznych etycznych i uzyskać niezbędne zgody, w tym zgodę na udział oraz zgodę komisji etycznej.
 7. Prawa autorskie i licencje. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich prac opublikowanych w „Studia Periegetica”, a czasopismo otrzymuje licencję do publikacji tych prac. Czytelnicy mają prawo korzystać z opublikowanych prac w celach niekomercyjnych z odpowiednim odniesieniem do źródła.
 8. Odpowiedzialność redakcji. Redaktorzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszystkie opublikowane treści są zgodne z wytycznymi etycznymi czasopisma. Muszą traktować wszystkie zgłoszenia bezstronnie, unikając wszelkiej dyskryminacji czy uprzedzeń.
 9. Zgłaszanie nadużyć. Wszelkie podejrzenia nadużyć etycznych powinny być zgłaszane redakcji „Studia Periegetica” w celu ich weryfikacji. W uzasadnonych przypadkach zostaną podjęte działania w celu zlikwidowania potwierdzonych przypadków nadużyć.
 10. Nadużycia. Prace autorów, którzy dopuszczają się nadużyć, takich jak plagiat, fałszowanie danych lub inne formy nieetycznego zachowania, zostaną wycofane z publikacji, a oni sami zostaną objęci zakazem przesyłania artykułów do „Studia Periegetica”.

„Studia Periegetica” wspiera etyczne praktyki badawcze i publikacyjne. Polegamy na współpracy i zaangażowaniu autorów, recenzentów i redaktorów, w celu utrzymania jak najwyższych standardów uczciwości i jakości w publikacjach naukowych.

1 września 2023 roku

Marek Nowacki – redaktor naczelny „Studia Periegetica”

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP