Data publikacji : 2021-12-30

Wpływ barier prawno-administracyjnych na rozwój turystyki w okresie pandemii

Sylwia SolarskaAbstrakt

Rozwój turystyki jest pochodną wielu różnych procesów i uwarunkowań. Ma on charakter niezwykle złożony, gdyż dotyczy zarówno turystów, jak i rynku turystycznego. Należy go wiązać zarówno z możliwościami, jak i ograniczeniami odnoszącymi się często do samej organizacji ruchu turystycznego i jego właściwego zarządzania. Wspomniane procesy odzwierciedlają nakładające się na siebie zależności, w tym szczególnie prawno- administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym czy nawet międzynarodowym. Rozwój turystyki, szczególnie w okresie pandemii, jest przedmiotem dużego zainteresowania, m.in. ze względu na mnogość problemów i dynamikę pojawiających się zmian. Wydaje się, że przyszłością branży będzie tzw. nowa turystyka, oparta głównie na ekonomii doświadczenia, która powinna być elastyczna, ekologiczna, wielostronnie zintegrowana, różnorodna i społecznie zaangażowana. Realizacja tego modelu nie jest łatwa i wymaga ciągłego monitorowania potrzeb docelowych konsumentów, co w okresie pandemii stanowi duże wyzwanie. Artykuł stanowi podsumowanie projektu badawczego dotyczącego wpływu pandemii na rozwój turystyki na podstawie ocen przedsiębiorców należących do sektora MSP branży turystycznej. Opierając się na tych danych, autorka podjęła próbę odpowiedzi, czy istnieją możliwości i wola współpracy między interesariuszami branży turystycznej oraz jakie warunki powinny zostać spełnione w celu usunięcia istniejących barier, szczególnie tych o charakterze prawno-administracyjnym.

Słowa kluczowe:

bariery rozwoju turystyki, branża turystyczna, pandemia COVIDSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Solarska, S. (2021). Wpływ barier prawno-administracyjnych na rozwój turystyki w okresie pandemii. Studia Periegetica, 36(4), 91–106. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8081

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP