O czasopiśmie

Artykuły publikowane w czasopiśmie wnoszą po 40 punktów do oceny parametrycznej uczelni wskazanej w afiliacji ich autorów, zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” są interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Szeroki zakres tematyczny publikacji determinuje przenikanie się ekonomii, polityki i prawa w wyznaczaniu specyfiki współczesnych procesów gospodarczych.

Każdy numer czasopisma poświęcony jest odrębnej tematyce badawczej i koncentruje się na aktualnych problemach makro- i mikroekonomicznych, analizowanych zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i ekonomii stosowanej. Misją czasopisma jest wspieranie rozwoju ekonomii przez prezentację najnowszej teorii i badań empirycznych, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz stworzenie forum dla debaty naukowców i praktyków życia gospodarczego.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” ukazują się systematycznie od 1996 r. Łamy czasopisma udostępniane są autorom z jednostek naukowo-badawczych w Polsce i za granicą, a także wybitnym praktykom życia gospodarczego. W czasopiśmie publikowało wielu znanych naukowców, m.in.: Leszek Balcerowicz, Wacław Wilczyński, Władysław Balicki, Wiesława Ziółkowska, Halina Wasilewska-Trenkner, Teresa Lubińska, Lucyna Frąckiewicz, Jan Głuchowski, Wacław Jarmołowicz, Andrzej Komar, Jerzy Małecki, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Marek Ratajczak.

Od 2011 r. czasopismo koncentruje się na aktualnych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach kryzysu ekonomicznego. Większość z opublikowanych artykułów dotyczy problematyki finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych oraz zarządzania.

Za poziom merytoryczny publikowanych artykułów, obok redaktora naczelnego kierującego czasopismem, odpowiada redaktor naukowy – specjalista z zakresu problematyki podejmowanej w danym numerze oraz redaktor statystyczny. Artykuły kwalifikowane są do druku przez Komitet Wydawniczy, a następnie poddawane podwójnej anonimowej recenzji. Recenzje powierza się pracownikom naukowym – specjalistom polskim i zagranicznym.

Prace redakcyjne nad każdym numerem czasopisma przebiegają zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami edytorstwa naukowego. Proces wydawniczy poszczególnych numerów trwa od 4 do 6 miesięcy i obejmuje: opracowanie redakcyjne, korektę, redakcję techniczną, skład i łamanie, korektę autorską, druk. Teksty w językach kongresowych weryfikowane są przez tłumacza i native speakera.

Do 2012 r. czasopismo ukazywało się wyłącznie w wersji papierowej. Od 2013 r. było także dostępne w wersji elektronicznej, a od 2019 r. jest dostepne wyłącznie online (w formacie PDF) na stronie Wydawnictwa WSB w Poznaniu: www.wydawnictwo.wsb.pl.

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

Forma publikacji: online (od 2019 r.)

Od 2018 roku poszczególne artykuły Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2015 r.: 69,13
  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2016 r.: 83,26
  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2017 r.: 95,07
  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2018 r.: 100
  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2019 r.: 100
  • Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2020 r.: 95,43

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • PBN
  • POL-Index
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP