O czasopiśmie

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” są  interdyscyplinarnym  i międzynarodowym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zachowaniem wysokich standardów etyki wydawniczej, recenzowanym anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów (dobieranych przez redaktora ze względu na posiadaną wiedzę) i publikowanym w otwartym dostępnie online.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”  publikują prace empiryczne i teoretyczne stanowiące istotny wkład w rozwój wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie: ekonomii i finansów, zarządzania i jakości, prawa, bezpieczeństwa , socjologii, psychologii oraz pedagogiki. Przedmiotem publikacji mogą być również prace wspierające proces dydaktyczny.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia rozwoju regionalnego  i lokalnego, aktywności: przedsiębiorstw, organizacji, administracji rządowej i samorządowej i  społeczności wirtualnych,  analizowanych głównie z  perspektywy nauk społecznych.   

Zakres przestrzenny czasopisma obejmuje prace dotyczące krajów  Unii Europejskiej,  Europy Środkowo-Wschodniej, krajów rozwijających się.

Misja

Misją czasopisma jest:  wspieranie rozwoju nauk społecznych,  przez prezentację najnowszej teorii i badań empirycznych, upowszechnianie wiedzy w szczególności w obszarach ekonomii i finansów,  zarządzania, bezpieczeństwa, socjologii i psychologii, pedagogiki oraz stworzenie forum dla debaty naukowców, praktyków życia gospodarczego, jak również dydaktyków.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”  to wysokiej jakości czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnum.  Stanowi wiodące forum debaty oraz otwartej wymiany myśli naukowców z różnych krajów, reprezentujących różnorodne dyscypliny nauk społecznych.

Wydawca

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” ” ukazują się systematycznie od 1996 r. , Wydawcą czasopisma jest   Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Łamy czasopisma udostępniane są autorom z jednostek naukowo-badawczych w Polsce i za granicą, a także wybitnym praktykom życia gospodarczego oraz dydaktykom kształcących wysoko wyspecjalizowane kadry.    

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

Język publikacji: angielski i polski

Forma publikacji: od 2019 roku czasopismo ukazuje się on-line. Artykuły są dostępne w formule open access.  Do końca 2018 roku wersja drukowana (nakład 150 egz. i więcej).

Wydawca czasopisma „„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  nie pobiera żadnych opłat za publikowanie artykułów.

Oświadczenie o otwartym dostępie

W czasopiśmie „„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”  stosowana jest polityka otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie artykuły są dostępne w Internecie dla wszystkich użytkowników natychmiast po publikacji.

Licencja

Artykuły  są publikowane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-ND 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl

Na tej podstawie wolno dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunki licencji:

  • Uznanie autorstwa – utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
  • Bez utworów zależnych – remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.
  • Brak dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Prawa autorskie

Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów bez ograniczeń.

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP