Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Wymogi edytorskie dla autorów

I. Objętość manuskryptu – do 1 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 20 stron). Rozmiar jednego załącznika nie może być większy niż 20 MB.

II. Wymagane pliki

1. Część główna manuskryptu – bez danych identyfikujących autorów (w formacie Word):

 • tytuł artykułu po angielsku i polsku
 • zwięzłe i rzeczowe streszczenie po angielsku i polsku, od 150 do 300 słów, przygotowane zgodnie ze strukturą:
    – cel
    – metody
    – wyniki
    – wnioski
 • słowa kluczowe po angielsku i polsku (do 8 słów)
 • kody JEL – kod 1; kod 2; kod 3 (maksymalnie 3 kody, według strony American Economic Association https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)
 • wstęp
 • tekst główny podzielony na rozdziały opatrzone tytułami
 • zakończenie (wnioski)
 • bibliografia

2. Strona tytułowa manuskryptu, dane autorów (w formacie Word)

 • imię i nazwisko autora
 • stopień/tytuł naukowy
 • afiliacja
 • numer ORCID
 • numer telefonu
 • e-mail
 • adres korespondencyjny

3. Tabele (w formacie Word)

 • ponumerowane, opatrzone tytułem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
 • z odwołaniem w tekście (np. zob. tab. 1, a nie: zob. tabela poniżej/powyżej)
 • każda rubryka wypełniona treścią
 • skróty użyte w tabeli – objaśnione pod nią

 

4. Ryciny, zdjęcia, wykresy itp. (*.jpg, *.tif lub *.xls)

 • edytowalne, rozdzielczość zdjęć min. 300 dpi
 • opatrzone numerem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
 • pozbawione napisów: półgrubych, wersalikami, białych na czarnym tle, czarnych wypełnień, dodatkowych ramek
 • z odwołaniem w tekście (np. zob. rys. 1, a nie: zob. rysunek poniżej/powyżej)
 • z objaśnieniem użytych skrótów

 

III. Tekst główny

 • marginesy: 2,5 cm z każdej strony
 • numeracja stron – ciągła, u dołu strony
 • czcionka Times New Roman z polskimi znakami, 12 pkt
 • odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
 • wyróżnienia – pismem półgrubym
 • słowa obcojęzyczne – kursywą
 • nazwiska użyte po raz pierwszy – pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – samo nazwisko
 • skróty – za pierwszym razem pełny termin, a skrót w nawiasie; dalej – tylko skrót

IV. Przypisy bibliograficzne – według stylu APA 7 (zob. reference guide APA, https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)

 • Umieszczone w tekście, zawierają nazwisko autora i rok publikacji:

Jafari (2003) lub: (Jafari, 2010)

 • Cytowanie dokładne tekstów wziętych w cudzysłów:

Jafari (2003, p. 24) lub: (Jafari, 2003, p. 24)

 • • Cytowanie dwóch i trzech autorów – podajemy nazwiska wszystkich autorów, a przed ostatnim wstawiamy „and” lub „&”:

Smith and White (2018)… lub: (Smith & White, 2018)

Beggs, Ross and Goodwin (2008)… lub: (Beggs, Ross, & Goodwin, 2008)

 • Cytowanie więcej niż trzech autorów – podajemy nazwisko pierwszego autora i „et al.”:

Jafari et al. (2018)… lub: (Jafari et al., 2018)

 • Brak nazwiska autora/redaktora – podajemy kilka pierwszych słów tytułu pracy:

– jeżeli jest to tytuł książki, periodyku lub raportu – kursywą:

(Guide to citation, 2020)

– jeżeli jest to tytuł artykułu, rozdział lub strona internetowa – w cudzysłowie:

(”APA Citation”, 2020)

 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji:

– jednego autora:

Jafari (2015, 2017, 2020) lub (Jafari, 2015, 2017, 2020)

– dwóch i więcej autorów – należy je wymienić w kolejności alfabetycznej:

(Jafari & Black, 2010; White, Green, & Brown 2020)

– jeśli autor wydał w danym roku więcej niż jedną publikację, to po dacie należy dodać kolejne litery alfabetu, np.

(Jafari, 2014a, 2014b)

 • Przypisy objaśniające, polemiczne, uzupełniające tekst główny – numerowane kolejno i umieszczone u dołu strony, czcionka 10 pkt, interlinia pojedyncza.
 • Cytowanie źródeł za innym autorem (jedynie w szczególnych przypadkach):

 Jafari (2010) as cited in Black (2016) lub (Jafari, 2010, as cited in Black 2016)

V. Bibliografia

Uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów/redaktorów i tytułów prac niemających autora/redaktora, a jeśli jest więcej prac jednego autora, to należy je zestawić chronologicznie wg dat wydania.

Artykuł w czasopiśmie

Zawiera: nazwisko autora, inicjały imienia, rok, tytuł artykułu (prosto), tytuł czasopisma (kursywą), tom (kursywą) i nr czasopisma, zakres stron. DOI:

Oppermann, M. J. (2000). Tourism Destination Loyalty. Journal of Travel Research, 39(1), 78-84. https://doi.org/10.1177%2F004728750003900110

Pozycja książkowa

Zawiera: nazwisko autora/redaktora, inicjał imienia, rok praw autorskich, tytuł książki (kursywą), numer wydania (w nawiasie). Wydawnictwo. DOI lub URL:

Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J., & Baloglu, S. (2017). Marketing for Hospitality and Tourism (7th ed.). Pearson Education. https://doi.org/10.1177%2F0047287507303976

Rozdział pracy zbiorowej

Zawiera: nazwisko autora rozdziału, inicjał imienia, rok praw autorskich, tytuł rozdziału (prosto), In, inicjał imienia, nazwisko redaktora + (Eds.), tytuł pracy zbiorowej (kursywą), numer wydania i zakres stron (w nawiasie). Wydawnictwo. DOI lub URL:

Scott, N. R., & Le, D. A. (2017). Tourism Experience: A Review. In N. R. Scott & J. Gao (Eds.), Visitor Experience Design (2nd ed., pp. 30-52). CABI. https://doi.org/10.1080/10645578.2016.1144023

E-Book

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Rozdział z E-Booka

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Cały portal internetowy korporacji/grupy/organizacji

Zawiera: nazwę korporacji/grupy/organizacji. (rok ostatniej aktualizacji, dzień miesiąca, jeśli podano). Tytuł portalu internetowego. URL:

WHO. (2014, 14 listopada). World Health Organization. https://www.who.int/

Pojedyncza strona internetowa

Zawiera: nazwisko, inicjał autora. (rok, miesiąc, dzień). Tytuł artykułu (kursywą). Tytuł portalu internetowego. URL:

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017, January 25). APA citation. How and when to reference. https://www.howandwhentoreference.com/APAcitation

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP