Data publikacji : 2023-01-24

Postawy studentów uczelni sportowych wobec osób z niepełnosprawnościami – badania pilotażowe

Abstrakt

Celem badań było określenie różnic w postawach studentów uczelni sportowych wobec osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem wymiaru emocjonalnego, poznawcze-go i behawioralnego. W badaniu wzięło udział 126 studentów kierunków turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia z dwóch uczelni sportowych. Do oceny postaw respon-dentów użyto polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons with Disabilities (MAS). Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi na podskali behawioralnej i poznawczej. Odnotowano dodatnią korelację pomiędzy poszczególnymi podskalami (behawioralną, poznawczą, emocjonalną) oraz pomiędzy poszcze-gólnymi podskalami a wynikiem całościowym. Wyniki badań pilotażowych wykazały, że czynniki socjodemograficzne (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, kierunek i rok studiów) nie różnicowały w istotny sposób postaw studentów wobec osób z niepełnosprawnościami. Biorąc pod uwagę wyniki badań na ten temat, można stwierdzić, że postawy badanych studentów wobec osób z nie-pełnosprawnościami były nacechowane bardziej negatywnie niż postawy studentów kierunków społecznych i humanistycznych czy kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. 

Słowa kluczowe:

postawy, osoby z niepełnosprawnościami, studenci, uczelnia sportowa, MAS-PLSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Leś , A., & Lipko-Kowalska, M. (2023). Postawy studentów uczelni sportowych wobec osób z niepełnosprawnościami – badania pilotażowe. Studia Periegetica, 40(4), 71–82. https://doi.org/10.58683/01.3001.0016.1974

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP